Tilinpäätöksen tekemiseen liittyy paljon tulkintaa. Vaikka kirjanpito olisikin tehty oikein, voi tilinpäätösvaiheessa tulla eteen avoimia kysymyksiä, joihin täytyy löytää vastaukset. Näistä vastauksista voi riippua antavatko tilinpäätöstiedot oikean ja riittävän kuvan yrityksesi taloudesta.

Näillä vinkeillä varmistat, että tilinpäätöstiedot antavat oikean ja riittävän kuvan.

Kirjanpitäjä laatii tilinpäätöksen kirjanpidon pohjalta, mutta yrittäjän itsensäkin on hyvä olla hereillä ja muistaa, että vastuu oikean ja riittävän kuvan antamisesta on myös yrittäjällä.

Tarkista ainakin nämä tilinpäätöstiedot ja käy ne läpi kirjanpitäjän kanssa:

1. Aineettomat hyödykkeet

Käy taseeseen aktivoidut aineettomat hyödykkeet, kuten patentit, kehittämismenot jne. läpi vähintään kerran vuodessa ja varmista, että sisältö ja arvostus on kunnossa. Tuottavatko esimerkiksi aktivoidut kehittämismenot tuloa kirjanpidollisen käsittelyn mukaisesti? Ovatko tuottoarvolaskelmat dokumentoituina?

2.Poistot

Varmista muidenkin taseeseen aktivoitujen pysyvien vastaavien osalta, että niiden poistosuunnitelma vastaa hyödykkeiden taloudellista käyttöikää. Mikäli tasearvo on pysyvästi pienempi kuin tulevaisuudessa odotettava tulo, kirjaa arvonalennus. Huomioi, että poistosuunnitelmaa ei voi muuttaa jatkuvuuden periaatteen mukaan vuosittain, vaan poistosuunnitelmaan tulee olla perusteltu syy ja tämä tuodaan esille myös tilinpäätöksessä.

Verovuosina 2020-2023 voi koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta tehdä korotetut poistot. Lue lisää Vero.fi -sivustolta

3. Vaihto-omaisuuden määrä ja arvo

Laske tilinpäätöshetken varasto fyysisesti ja dokumentoi laskenta. Käy läpi varaston arvostus – onko se arvostettu hankintahintaan tai alhaisempaan myyntihintaan? Mikäli varastonimikkeissä on epäkuranttia, esimerkiksi kolhiintunutta tavaraa, kirjataan tilinpäätökseen varaston arvoon tältä osin epäkuranttiusvähennystä. Toimita kirjanpitäjälle inventaarioluettelo ja laskelma mahdollisista epäkuranteista nimikkeistä. Mikäli varasto on esimerkiksi keskeneräistä työtä, erittele ja tee laskelmat keskeneräisen työn sisällöstä.

4. Myyntisaamiset

Myyntisaamisten sisältö on syytä käydä tilinpäätöksen tekemisen yhteydessä läpi. Mikäli on todennäköistä, että jotkin myyntisaamiset jäävät saamatta, tulee tällaiset saamiset kirjanpidolllisesti kirjata luottotappioiksi tilinpäätökseen. Tämä ei estä saamisten perintää, eikä muuta niiden oikeudellista luonnetta. Mikäli on laskutettu ennakoita ja saatu ennakkoon suorituksia vielä myymättömistä tuotteista tai palveluista, varmista kirjanpitäjän kanssa oikea tilinpäätöskäsittely.

5. Jaksotukset

Tarkista, että liikevaihto ja kulut jaksottuvat oikealle tilikaudelle. Mikäli myytyjä tuotteita tai palveluita ei ole luovutettu ennen tilinpäätöshetkeä, eivät ne vielä ole päättyneelle tilikaudelle kuuluvaa myyntiä. Ja vastaavasti kaikki asiakkaille jo luovutetut tuotteet ja palvelut tulee laskuttaa ja myyntituotot tulouttaa päättyneelle kaudelle.

Kulujen suhteen tilinpäätösvaiheessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, onko vielä joistakin hankinnoista lasku saapumatta ja mikäli lasku ei ehdi tulla, kirjanpitoon tehdään jaksotuksena kulukirjaus. Toki myös on huomioitava, että mikäli jokin kulu ei kuulu vielä päättyneelle tilikaudelle, se huomioidaan jaksotuksena pois kuluista. Esimerkiksi jos yhtiöllä on kuluja keskeneräisiin töihin liittyen, huomioidaan nämä kulut keskeneräisenä työnä vaihto-omaisuudessa.

Netvisorissa jaksottaminen on helppoa sitä varten suunnitelluilla työkaluilla.

6. Palkat ja matkalaskut

Pohdi myös, puuttuuko päättyneeltä tilikaudelta vielä esimerkiksi palkkakuluja tai matkalaskuja.

7. Lähipiiritapahtumat

Käykää läpi myös mahdolliset lähipiiritapahtumat ja niiden perusteiden dokumentointi. Lähipiiritapahtumilla tarkoitetaan mm. omistajayrittäjän ja yhtiön välisiä tapahtumia, mutta lähipiiriin luetaan myös kaikki muut yhtiöt ja henkilöt, joilla on vaikutusvaltaa yhtiön päätöksentekoon. Kannattaa varmentaa viimeistään tässä vaiheessa, että tarvittavat sopimukset on tehty ja perusteet arvioitu verotuksellisesti kestäviksi.

8. Osingot

Tilinpäätösvaiheessa on myös hyvä laskea mahdollisen osingon optimaalista määrää ja yrittäjän oman kokonaisverotuksen tilannetta sekä muodostaa käsitys, mikä on optimaalinen osingon ja palkan määrä.

Lue lisää yrittäjän palkan ja osinkojen suhteen optimoimisesta.

9. Liitteet

Tilinpäätös ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa ilman riittäviä liitetietoja. Varmista erityisesti, että vastuut sekä tiedot mahdollisista poikkeuksellisista eristä on huomioitu. Myös mikäli alkaneella tilikaudella on tapahtunut jotain poikkeuksellista, tulee tästä kertoa liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen teossa auttaa merkittävästi, jos kirjanpito on hoidettu pitkin vuotta tilinpäätöstasoisesti.


Marja-Liisa Lohtander työskentelee Visma Netvisorin tuotekehityksessä Accounting Advisor -roolissa auttaen kaikkia tiimejä. Taloudellisen informaation luotettavuus on aina ollut lähellä Marja-Liisan sydäntä.