Yrityksissä tilinpäätös voidaan helposti kokea yrityksen ovea vuodenvaihteessa kolkuttavana peikkona. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla, sillä tilinpäätös toimii erinomaisena suunnannäyttäjänä itse yrittäjälle kuin myös yrityksen sidosryhmille. Tilinpäätöksen pääasiallinen tarkoitus onkin kertoa, mistä eristä yrityksen tulos on muodostunut ja mikä on yrityksen varallisuusasema tilinpäätöshetkellä. Toisin sanoen, tilinpäätös läpiluotaa yrityksen menneen tilikauden sekä tämän hetkisen tilanteen.

Tilinpäätös Netvisorilla

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen laatiminen koskee lähes jokaista suomalaista yritystä. Myös sen rakenne ja esitysmuoto ovat tarkkaan säädeltyjä. Pääsääntöisesti tilinpäätös tehdään tilikauden pituiselta ajanjaksolta, mutta myös lyhyempi ajanjakso on mahdollinen, jolloin tilinpäätöksestä käytetään nimeä välitilinpäätös. Suuremmissa yrityksissä tilinpäätöksen tarkastusvastuussa ovat tilintarkastajat, kun taas aivan pienimmissä yrityksissä ei ole lainkaan tilintarkastusvelvoitetta.

Tilinpäätös koostuu useasta eri dokumentista. Dokumenttien laatimisvelvollisuus on sidottuna yrityskokoon, eikä esimerkiksi pienemmiltä yrityksiltä vaadita rahoituslaskelmaa tai toimintakertomusta.

Tilinpäätökseen kuuluvat dokumentit

– Tuloslaskelma
– Tase
– Liitetiedot
– Rahoituslaskelma

Usein myös toimintakertomus mielletään osaksi tilinpäätöstä, vaikka virallisesti katsoen se on erillinen dokumentti.

Netvisorilla voit laatia kaikki viralliseen tilinpäätökseen vaadittavat dokumentit. Ohjelmisto myös ohjaa käyttäjää tilinpäätöksen laadinnassa.

Tuloslaskelma

Miten yrityksen tulos on muodostunut? Paljonko yritykseltä kului rahaa henkilöstökuluihin viime tilikaudella? Mikäli pohdit edellä mainittuja kysymyksiä, löydät vastaukset todennäköisesti tuloslaskelmasta.

Nimensä mukaisesti tuloslaskelma sisältää yrityksen tilikauden tuloksen. Tuloslaskelmasta lukija näkee myös, mistä eristä yrityksen tuotot ja kulut koostuvat ja kuinka suuria ne ovat. Tuloslaskelman on myös sisällettävä vertailuna edellisen tilikauden vastaavat luvut.

Tuloslaskelma esitetään vähennyslaskumuotoisesti niin, että tuotot (myynnit ja muut tuotot) ovat ylhäällä ja kulut alhaalla. Alimmalta riviltä löytyy tilikauden tulos, kun taas tuloslaskelman ylimmällä rivillä on yrityksen liikevaihto. Tuloslaskelma voidaan laatia joko kululaji- tai toimintokohtaisesti. Pienimmät yritykset ovat oikeutettuja laatimaan tuloslaskelman myös lyhennettynä.

Netvisor ja tuloslaskelma

Netvisor laatii automaattisesti tuloslaskelman tilikauden toimintojen pohjalta. Tuloslaskelmasta pääset porautumaan lähteisiin, joista tuloslaskelma on muodostunut: summasta porautumalla nähdään siihen liittyvät tositteet, jotka voidaan avata. Pystyt myös luomaan graafeja tuloslaskelman lukujen pohjalta.

Mikäli haluat laatia tuloslaskelman tietyltä ajanjaksolta, tämä onnistuu helposti vaihtamalla aktiivisen jakson pituuden haluamasi mittaiseksi. Netvisorissa voit myös seurata tuloslaskelmaa reaaliaikaisesti sekä tarkastella ennakkoverojen määrää. Tuloslaskelman tarkastelu onnistuu myös mobiilissa.

Tase

Edellä mainittu tuloslaskelma on maallikolle kenties helpoiten luettava tilinpäätösdokumentti. Sen sijaan tase sisältää hieman mutkikkaampia käsitteitä ja myös sen ulkoasua saattaa olla haasteellisempi tulkita.

Taseen tarkoituksena on kertoa yrityksen varallisuustilanne, ja se kuinka varallisuus on kerrytetty. Tämän takia tase sisältää kaksi puolta; vastaavaa (varojen käyttö) ja vastattavaa (varojen lähde). Kirjanpitolaki määrää tarkasti taseen ulkoasu- sekä sisältövaatimukset.

Taseen erona tuloslaskelmaan on ajanjakso, jolta taseraportti laaditaan: Tuloslaskelma kertoo kuinka paljon yritys on tuottanut tietyn ajanjakson aikana, kun taas tase kertoo yrityksen varallisuustilanteen tiettynä hetkenä, eli kuinka paljon yrityksellä on velkaa ja varoja koko yritystoiminnan ajalta. Johtuen eri pituisesta mitattavasta ajanjaksosta tase ja tuloslaskelma saattavat näyttää kannattavuutta ajatellen hyvinkin erilaisia lukemia. Jokaisen yrittäjän ja tilinpäätöstietoja tarkastelevan tulisikin ymmärtää tuloslaskelman ja taseen välinen suhde.

Netvisor ja tase

Useimmat yrityksen tunnusluvut lasketaan taseen ja tuloslaskelman lukujen pohjalta. Netvisorin käyttäjänä voit jättää laskimen pölyttymään piirongin alalaatikkoon, sillä ohjelmisto laskee automaattisesti yrityksen tärkeimmät tunnusluvut valitulta ajanjaksolta. Myös tilinpäätökseen kuuluvan tase-erittelyn laatiminen sekä erilaisten raporttien laadinta käy sujuvasti Netvisorilla.

Rahoituslaskelma, liitetiedot ja toimintakertomus

Tilinpäätöksen osa-alueita ovat myös rahoituslaskelma, toimintakertomus ja liitetiedot. Näistä vain liitetiedot on kaikille yrityksille lakisääteinen velvollisuus raportoitavaksi. Sen sijaan rahoituslaskelma ja toimintakertomus kuuluvat vain suurimmille yrityksille ja pörssiyhtiöille.

Liitetietojen tarkoituksena on antaa tarkentavia tietoja tuloslaskelman ja taseen numeroiden muodostumisesta. Liitetietojen yksityiskohtaisuus ja sisältövaatimukset vaihtelevat yritysmuodon ja -koon mukaan.

Rahoituslaskelman tarkoituksena on selventää yrityksen rahaliikennettä menneen tilikauden osalta – mistä raha on tullut ja mihin sitä on käytetty. Laskelma vaaditaan vain suurimmilta yksityisiltä osakeyhtiöiltä ja järjestöiltä, eikä sen ulkoasua ole tarkasti määritelty*. Sen on kuitenkin minimissään tuotava ilmi liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Netvisorilla niin rahoituslaskelman kuin liitetietoraporttien laatiminen käy käden käänteessä raporttipohjan avulla.

Kaikki edellä mainitut tilinpäätöksen osa-alueet tuovat lukijalle ensisijaisesti numeerista informaatiota yrityksen toiminnasta. Sen sijaan toimintakertomuksen tarkoituksena on sanallisesti selventää, kuinka tulos on syntynyt ja onko mahdollisesti tulevaisuuden suunnitelmissa joitakin olennaisia asioita raportoivaksi.

*Laatimisvelvollisuus koskee yrityksiä, joilla ylittyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta rajasta: tilikauden liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa tai yrityksessä työskentelee vähintään 250 henkilöä.

Lue lisää: Miten varmistetaan oikea ja riittävä kuva tilinpäätöksessä?


Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää Suomessa jo yli 175 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.