Tase on tuloslaskelman ohella toinen keskeinen taloudellinen raportti, jota yritykset käyttävät tilinpäätöksessään. Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tiettynä päivänä, yleensä tilikauden lopussa. Se on rakenteeltaan yhtälö, joka esittää yrityksen varat, velat ja omistajien oman pääoman. Sen avulla voi arvioida yrityksen vakautta, maksukykyä ja kykyä selviytyä velvoitteistaan.

Tase
Tase

Tase jaetaan kahteen osaan; vastaaviin ja vastattaviin. Vastaavia ovat kaikki yrityksen omistamat tai hallitsemat resurssit, joilla on taloudellista arvoa. Esimerkiksi pankkitileillä olevat varat, saamiset asiakkailta, kiinteistöt, koneet ja laitteet. Vastattavaa kertoo puolestaan, mistä yrityksen rahat ovat peräisin, paljonko on omaa pääomaa ja velkoja.

Miten tasetta luetaan?

Tasetta luetaan samoin kuin tuloslaskelmaa ylhäältä alas, ja se tarjoaa katsauksen yrityksen taloudelliseen asemaan tietyllä päivämäärällä. Taseen ensimmäinen osa, vastaavaa puoli kertoo yrityksen omaisuudesta. Ensin listataan pysyvät vastaavat, kuten koneet ja kalusto, rakennukset ja sijoitukset.

Seuraavaksi tulevat vaihtuvia vastaavat, joita puolestaan ovat esimerkiksi aineet ja tarvikkeet, valmiit tuotteet ja tavarat, myyntisaamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset. Näiden omaisuuserien kiertonopeus on pysyviä vastaavia nopeampaa, ja ne ovat tarvittaessa muutettavissa nopeasti rahaksi.

Taseen jälkimmäinen osa, vastattavaa puoli kertoo, miten vastaavaa-puolen varallisuus on rahoitettu. Tästä syystä molempien puoliskojen tulee olla samansuuruiset. Kun yritys esimerkiksi ottaa pankkilainan, siitä saatu raha menee vastaavaa puolelle rahoihin ja pankkisaamisiin ja itse laina vastattavaa puolelle vieraaseen pääomaan.

Vastattavaa-puolelta nähdään paljonko yrityksellä on omaa ja kuinka paljon vierasta pääomaa. Pienessä yrityksessä oma pääoma koostuu usein yrityksen kerryttämistä voittovaroista sekä yrittäjän tai osakkaiden yritykseen sijoittamista varoista.

Vieras pääoma puolestaan on velkaa, joka voi olla joko pitkä- tai lyhytaikaista. Velat voivat olla esimerkiksi pankkilainoja, laskurahoitusta tai ostovelkaa. Jako pitkä- ja lyhytaikaisiin tehdään sen mukaan, erääntyykö velka alle vai yli vuoden kuluttua.

Mitä tase kertoo yrittäjälle?

Tase
Tase Netvisor taloushallinto-ohjelmistossa (klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana)

Tase antaa kuvan siitä, miten yrityksen varat on rahoitettu, eli mistä rahat ovat peräisin (velat tai omistajien pääoma) ja mihin ne on käytetty (varat). Tase on tärkeä työkalu liiketoiminnan tilanteen ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Taseen luvut tarjoavat kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta tiettynä päivänä, yleensä tilikauden päättyessä.

Varat:

Kiinteistöt ja laitteet: Yrityksen omistamat fyysiset varat, kuten rakennukset ja koneet.
Sijoitukset: Pitkäaikaiset sijoitukset ja muut rahoitusinstrumentit.
Varastot: Tavarat ja materiaalit, jotka odottavat myyntiä tai tuotantoon käyttöä.
Saamiset asiakkailta: Määrä, jonka asiakkaat ovat velkaa yritykselle.
Käteinen ja pankkisaamiset: Kuinka paljon yrityksellä on käteistä ja varoja pankkitileillä sekä helposti likvidiksi muunnettavia varoja.

Oma pääoma:

Osakepääoma: Osakkeista saatujen varojen määrä.
Kertyneet voitot tai tappiot: Edellisten tilikausien voitot tai tappiot, jotka on lisätty tai vähennetty omaan pääomaan.

Velat:

Pitkäaikaiset velat: Velat, jotka erääntyvät pidemmän ajanjakson kuluessa, kuten pitkäaikaiset lainat.
Lyhytaikaiset velat: Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi lyhyen ajan sisällä, kuten ostovelat ja lyhytaikaiset lainat.

Taseen luvut kertovat, miten yrityksen varat on rahoitettu, eli miten paljon siihen on käytetty omaa pääomaa ja minkä verran vierasta pääomaa. Tämä antaa käsityksen yrityksen vakaravaisuudesta ja velkatasosta.

Taseen lyhytaikaiset varat ja velat voivat antaa kuvan yrityksen likviditeetistä ja siitä, kuinka hyvin se pystyy vastaamaan lyhyen aikavälin velvoitteisiin.

Tase paljastaa myös sen, kuinka paljon yrityksellä on omistajien pääomaa, ja miten se on jakautunut osakkeiden kautta.

Katso tasetta pidemmälle

Tase on tärkeitä raportti yrittäjälle. Se muodostaa yhdessä tuloslaskelman kanssa kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja taloudenhoidossa.

Taseessa on useita heikkouksia, joiden vuoksi sen lukuja ei kannata tuijottaa sokeasti, vaan osana laajempaa kokonaisuutta. Tase kuvaa yrityksen taloudellista tilaa tiettynä päivänä. Se ei tarjoa tietoa liiketoiminnan dynamiikasta tai muutoksista ajan myötä. Taseessa käytetään usein historiallisia kustannusarvoja, eikä se välttämättä heijasta esimerkiksi laitteiden nykyarvoa.

Taseessa eivät välttämättä näy kaikki yrityksen arvoa luovat tekijät, kuten brändin maine tai henkilöstön osaaminen. Taseessa on myös monia tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä arvioita ja johdon harkintaan perustuvia päätöksiä, kuten varastojen arvon määritys tai pitkäaikaisten velkojen diskonttaus. Tämä antaa tilaa subjektiivisille tulkinnoille ja mahdollisesti virheille.

Pystyäksesi johtamaan liiketoimintaa faktojen pohjalta ja näkemään myös tulevaan on sinun tärkeää seurata tuloslaskelman ja taseen lisäksi myös muita talousraportteja.

Kassavirtalaskelma antaa hyvän kuvan yrityksen maksuvalmiudesta. Se antaa sinulle näkymän tulevaan olemassa olevan laskutiedon pohjalta. Parhaassa tapauksessa näet jo kuukausia etukäteen, jos tuloissa on tulossa notkahdus ja samaan aikaan maksuun on tulossa jokin iso lasku. Tällöin sinulle jää enemmän reagointiaikaa ja yrityksen toimintaedellytykset pysyvät varmemmalla pohjalla.

Myös budjetointi, ennustaminen ja toteuman vertaaminen budjettiin ovat loistavia työkaluja yrityksen talouden hallintaan. Toteumaa on tärkeää verrata budjetoituun ja tehdä päätöksiä sen pohjalta, miten hyvin tai huonosti tavoitteissa on pysytty.

Lue lisää kassavirtalaskelmasta >>


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.