Tuloslaskelma on yksi yrityksen taloudellisista raporteista, jotka kertovat tuloksen muodostumisesta ja taloudellisesta asemasta. Se antaa tilannekatsauksen yrityksen talouteen ja auttaa arvioimaan yrityksen kannattavuutta. Lisäksi vertailu eri tilikausien tai muiden yritysten kanssa voi antaa lisää tietoa yrityksen suunnasta ja kilpailukyvystä.

Tuloslaskelma Netvisorissa

Tuloslaskelma on taloudellinen raportti, joka esittää yrityksen tuloksen muodostumisen tietyllä ajanjaksolla. Se koostuu yleensä kolmesta pääosasta:

Tulot: Tämä kuvaa yrityksen myyntituottoja, eli sitä rahamäärää, jonka yritys ansaitsee myymällä tuotteita tai palveluita ennen kuluja.

Kulut: Tämä osa sisältää erilaiset kulut, kuten raaka-aineiden hankinta, palkat, markkinointi, hallinto jne. Nämä kulut vähennetään liikevaihdosta, jotta saadaan liikevoitto.

Liiketoiminnan tulos: Tulosrivejä on useampia; Liikevoitto /-tappio, Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä Tilikauden voitto / -tappio.

Erona näiden kolmen tulosluvun välillä on se, mitä ne huomioivat laskentaperusteena. Liiketulos keskittyy liiketoiminnan operatiiviseen suorituskykyyn ilman korkoja ja veroja, tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja laajentaa kuvaa huomioimalla myös ei-operatiiviset erät, kun taas tilikauden tulos on kokonaiskuva yrityksen voitosta tai tappiosta sisältäen kaikki kustannukset.

Nämä luvut tarjoavat eri näkökulmia yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, ja niitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja vertailuun eri ajanjaksojen tai muiden yritysten kanssa.

Miten tuloslaskelmaa luetaan?

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma Netvisor taloushallinto-ohjelmistossa

Tuloslaskelmaa luetaan ylhäältä alas, ja se antaa katsauksen yrityksen tulonmuodostukseen tietyllä ajanjaksolla. Tässä on yleinen tapa lukea tuloslaskelmaa:

Liikevaihto (myyntituotot): Ensimmäisenä tuloslaskelmassa esitetään liikevaihto. Se kuvaa kaikkia tuloja, joita yritys on saanut myymällä tuotteita tai palveluita. Liikevaihto on yleensä ensimmäinen rivi ja se sijaitsee tuloslaskelman yläosassa.
Liiketoiminnan muut tuotot: Näitä voivat olla esimerkiksi vuokratuotot tai erilaiset avustukset.
Kulut: Liiketoiminnan tuottojen jälkeen tulevat erilaiset kuluerät. Nämä voivat sisältää kustannuksia kuten raaka-aineiden hankinta, palkat, markkinointi, hallinto ja muut operatiiviset kulut. Näitä kuluja vähennetään liikevaihdosta, ja lopputuloksena saadaan liikevoitto / -tappio.
Poistot ja arvonalennukset: Kertoo yrityksen hallussa olevan omaisuuden arvonaleneman.
Liikevoitto / -tappio: Tämä on se summa, joka jää jäljelle, kun kulut on vähennetty liikevaihdosta. Se kuvastaa yrityksen tulosta ennen muita kuluja, kuten korkoja ja veroja.
Verot: Tässä vaiheessa huomioidaan tuloverot, jotka vähennetään nettotuloksesta.
Tilikauden tulos: Viimeinen rivi tuloslaskelmassa on nettotulos. Se kuvaa yrityksen lopullista voittoa tai tappiota tietyllä ajanjaksolla. Nettotulos on tärkeä mittari, koska se heijastaa yrityksen tehokkuutta ja kannattavuutta.

Mitä tuloslaskelma kertoo yrittäjälle?

Tuloslaskelma antaa yrityksen johdolle käsityksen siitä, miten yrityksen tulot ja kulut jakautuvat tiettynä ajanjaksona ja millainen voitto tai tappio on saavutettu.

Se auttaa myös seuraamaan yrityksen suorituskykyä ja tekemään päätöksiä liiketoiminnan parantamiseksi. Tuloslaskelmaa voi myös vertailla eri ajanjaksojen ja muiden yritysten kanssa, jotta voidaan arvioida liiketoiminnan kehitystä ja kilpailukykyä.

Liikevaihto kertoo yrityksen myyntituotot tietyllä ajanjaksolla. Se antaa käsityksen siitä, kuinka paljon yritys on ansainnut myymällä tuotteita tai palveluita. Liikevoitto / -tappio kuvaa yrityksen tulosta ennen muita kuluja, kuten korkoja ja veroja. Se antaa käsityksen siitä, miten hyvin yritys on onnistunut hallitsemaan operatiivisia kulujaan.

Yleensä tuloslaskelman tulkinta on mielekkäintä yrityksen aiempia tilikausia vasten

Liikevoitto / -tappio ennen veroja sisältää kaikki yrityksen tulot ja kulut ennen veroja. Se antaa kuvan siitä, miten yrityksen liiketoiminta on sujunut ilman verojen vaikutusta. Tilikauden tulos on lopullinen voitto tai tappio, kun kaikki kulut, mukaan lukien verot, on otettu huomioon. Se heijastaa yrityksen todellista voittoa tai tappiota tiettynä ajanjaksona.

Esimerkiksi isot rahoitusmenot voivat painaa tilikauden tuloksen pakkasen puolelle, vaikka liiketulos olisi voitollinen. Toisin päin taas voi käydä, jos yrityksellä on esimerkiksi vuokra- tai sijoitustuloja, jotka voivat nostaa tilikauden tuloksen liiketulosta suuremmaksi.

Yleensä tuloslaskelman tulkinta on mielekkäintä yrityksen aiempia tilikausia vasten. Silloin näet, mihin suuntaa toiminta on kehittynyt. Esimerkiksi Netvisorissa tuloslaskelmalle saa vertailun edellisvuoteen tai mikäli seuraat toimintaa kuukausitasolla, tuloslaskelma kuukausittain antaa hyvän kuvan niin liikevaihdon kuin myös kulujen ja tuloksen vaihteluista eri kuukausina.

Tuloslaskelma kertoo menneestä – muista katsoa myös tulevaan

Tuloslaskelma on tärkeä perusraportti yrittäjälle. Se kertoo, miten yrityksellä on mennyt taloudellisesti ja auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja taloudenhoidossa.

Netvisor taloushallinto-ohjelmassa tuloslaskelma avaa paljon enemmänkin tietoa, kuin vain kokonaisluvut tietyltä aikajaksolta. Netvisorissa tuloslaskelman luvuilta voi pureutua syvemmälle ja selvittää, mistä ne muodostuvat. Pääset porautumaan kulu- ja tulotietoihin aina yksittäisille tositteille asti. Näin voit helposti tarkistaa jokaisen vähänkään epäilyksiä herättävän luvun taustat.

Tuloslaskelman heikkous piilee siinä, että se katsoo menneeseen. Sen lukuja ei myöskään kannata tuijottaa putkinäköisesti, vaan aina on otettava kokonaisuus huomioon.

Tuloslaskelman heikkous piilee siinä, että se katsoo menneeseen

Vaikka tilikauden tulos olisi miinuksella muutaman vuoden putkeen, yrityksen jatkuvuus voi silti olla turvallisissa kantimissa, jos taseen oma pääoma on menestyksekkäämpien vuosien jäljiltä kunnossa ja myös maksuvalmius on kunnossa. Vastaavasti hyvää tulosta tahkoava yritys voi rypeä pahoissa veloissa.

Pystyäksesi johtamaan liiketoimintaa fiksusti ja ennakoimaan tulevaa on sinun tärkeää seurata myös muita talousraportteja. Kassavirtalaskelma antaa hyvän kuvan yrityksen maksuvalmiudesta. Se katsoo eteenpäin ja kertoo esimerkiksi mahdollisesti tulossa olevasta kassavajeesta hyvissä ajoin, jolloin reagointiaikaa jää enemmän ja yrityksen toimintaedellytykset pysyvät varmemmalla pohjalla.

Myös budjetin ja ennusteen tekeminen sekä toteuman vertaaminen budjettiin on loistava työkalu yrityksen talouden hallintaan. On hyvä peilata toteumaa budjetoituun ja arvioida, miksi toiminta ei ehkä ole toteutunut odotetulla tavalla. Talouden seurannassa kannattaa myös pitää katsetta eteenpäin ja tehdä jatkuvaa ennustamista seuraaville kuukausille.

Opi lisää yrityksen tunnusluvuista. Lataa itsellesi ilmainen Talouden tunnusluvut tutuksi -opas.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.