Yrityksen taloutta seurataan tunnuslukujen avulla. Ne auttavat ymmärtämään yrityksen tuloja ja menoja, mistä rahaa tulee ja mihin sitä kuluu, mikä on kannattavaa toimintaa ja mikä ei.

Yrityksen tunnusluvut

Yrityksen toiminnan seuraaminen ja kehittäminen edellyttää olennaisten asioiden mittaamista ja raportointia. Asiantuntijatyössä mitataan usein mm. laskutusasteita, keskituntihintoja ja projektien kannattavuuksia. Tuotannollisessa työssä voidaan seurata esim. kustannusten kohdistumista ja tuotekohtaista kannattavuutta.

Seurattavat tunnusluvut vaihtelevat paljon toimialoittain, yrityskoon perusteella ja myös yrityksen johdon mieltymysten mukaan. Yhtä oikeaa tapaa seurata yrityksen tunnuslukuja ei ole olemassa. Ainoa, mitä voi suositella on, että yrityksen toimintaa mitataan ja seurataan säännöllisesti.

Yleisimmät tunnusluvut, joita jokaisessa yrityksessä tulisi vähintäänkin seurata, ovat yrityksen kasvuun, kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen liittyviä mittareita. Seuraavaksi avaamme muutamia niistä.

Kasvu

Liikevaihdon kasvuprosentilla kuvataan yrityksen kasvua. Liikevaihdon kasvulle ei ole olemassa ohjeellisia normiarvoja. Tunnusluvun arvo riippuu pitkälti kyseisen toimialan kehityksestä. Vuotuinen inflaatio asettaa kasvulle tietynlaisen minimin. Mikäli kasvu ei ylitä inflaatiota, ei yritys ole saanut aikaan reaalista kasvua. Kasvukehitykseen saattaa vaikuttaa esim. alueellinen kilpailutilanne. Yrityksen kasvun pitää olla tasapainossa sen resursseihin. Liian nopea kasvu on riski yritykselle ja sen rahoitukselle.

Liikevaihdon kasvuprosentti = (liikevaihto – liikevaihto ed. kausi)/liikevaihto ed. kausi x 100

Kannattavuus

Yrityksen kannattavuus on sen elinehto. Yritystalouden perusteita on, että yritys tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Kannattavuutta voidaan mitata useilla eri tunnusluvuilla.

Myyntikate on yksi yleisimmistä tunnusluvuista, joka kertoo yrityksen toiminnan kannattavuudesta. Luku ilmaisee prosenttiosuuden, joka saaduista myyntituotoista jää jäljelle, kun niistä on vähennetty myytyjen tuotteiden hankintakustannukset (muuttuvat kulut).

Myyntikateprosentti on hyödyllinen yrityksen tunnusluku toiminnan seuraamiseen. Luku vaihtelee toimialoittain paljonkin ja siinä näkyy myös toiminnan kulurakenne. Tästä johtuen myyntikateprosentin tulkintaan ei ole yhtenäisiä viitearvoja eivätkä eri toimialojen luvut ole keskenään vertailukelpoisia.

Myyntikate = liikevaihto – materiaalikulut – ulkopuoliset palvelut.
Myyntikateprosentti = myyntikate/liikevaihto x 100.

Käyttökate kertoo kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta toimintakulujen
vähentämisen jälkeen. Käyttökate saadaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset.

Käyttökateprosentti kertoo esimerkiksi kuinka paljon hintapaineita yritys kestää. Luvussa voi olla vaihtelua myös toimialan sisällä riippuen esimerkiksi siitä, omistaako vai vuokraako yritys tuotantolaitteensa. Karkeasti luvun tulisi olla vähimmillään yli 10% ja teollisuudessa mielellään yli 20%.

Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökateprosentti = käyttökate / liikevaihto x 100

Liikevoitto kuvaa, paljonko yrityksen liikevaihdosta jää voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja. Liikevoitto lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat ja kiinteät kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Liikevoittoprosenttia voi hyödyntää oman toimintansa eri tilikausien vertailuissa ja jossain määrin myös eri toimialojen välillä. Tulkinnassa tulee kuitenkin huomioida aina toimiala- ja liiketoimintakohtaiset tekijät. Karkeasti jaotellen liikevoittoprosentti on hyvä, kun se on yli 10%, tyydyttävä 5–10 % ja heikko, kun se on alle 5 %.

Liikevoittoprosentti = liikevoitto / liikevaihto x 100

Yrityksen tunnusluvut Netvisor Controllerissa
Budjettivertailua Netvisorin Controllerissa

Maksuvalmius

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen valmiutta selviytyä lyhytaikaisista kuluista ja velvoitteista. Maksuvalmiudessa on siis kyse yrityksen käytettävissä olevien rahojen ja vireillä olevien saatavien riittävyydestä yrityksen lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseen.

Yrityksen maksuvalmius on hyvä, kun se maksaa laskunsa aina ajallaan. Ensimmäisiä merkkejä maksuvalmiuden heikentymisestä ovat laskujen maksamisen viivästyminen ja maksuhäiriöt. Kun maksuvalmius on tarpeeksi huono, uhkaa yritystä maksuvalmiuskonkurssi.

Quick Ratio on eräänlainen happotesti. Se kertoo lyhytaikaisten saamisten suhteen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Tämä yrityksen tunnusluku kuvaa maksuvalmiutta lyhyellä aikavälillä eli kuinka hyvin yritys voisi kattaa lyhytaikaiset velkansa nopeasti rahaksi muutettavalla omaisuudellaan.

Maksuvalmiutta tarkastellaan nopeakiertoisen omaisuuden näkökulmasta eli rahoitusomaisuuden, joka on nopeasti realisoitavissa rahaksi. Siihen ei lasketa mukaan hitaammin realisoitavaa vaihto-omaisuutta kuten varastoa.

Tunnusluvun alarajana pidetään usein 1:tä eli yritys voisi tarvittaessa kattaa kaikki lyhytaikaiset velkansa omalla rahoitusomaisuudellaan. Maksuvalmiutta pidetään heikkona, kun luku on alle 0,5.

Quick Ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Lyhytaikaiset saadut ennakot) x 100

Current Ratio kuvastaa vaihtuvia vastaavia suhteessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Se kertoo yrityksen kyvystä maksaa takaisin lyhytaikainen vieras pääoma olettaen, että myös varasto on myytävissä ja käytettävissä kattamaan lyhytaikaiset velvoitteet.

Tunnuslukua käytetään yleensä viitteellisenä osoituksena yrityksen maksukyvystä, sillä se mittaa yrityksen nopeakiertoisen omaisuuden suhdetta nopeakiertoisiin velkoihin. Normaalisti arvon tulisi olla yli 1 osoittaakseen, että vaihtuvat vastaavat kattavat lyhytaikaisen vieraan pääoman maksuvelvoitteen täyttämiseksi. Current Ratio on hyvä, kun luku on yli 2, tyydyttävä 1-2 ja heikko, kun se on alle 1.

Current Ratio = Vaihtuvat vastaavat / Lyhytaikainen vieras pääoma

Vakavaraisuus

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen rahoituksen rakennetta ja rahoituksen suhdetta liiketoimintaan. Mitä suurempi osa yrityksen pääomasta on omaa pääomaa, sitä vauraampi ja vakavaraisempi yritys on ja sitä paremmat mahdollisuudet sillä on kasvaa ja tehdä investointeja sekä toisaalta selviytyä taloudellisista kriiseistä.

Omavaraisuusaste on hyvä tunnusluku vakavaraisuuden seuraamiseen. Se on osuus yrityksen varallisuudesta, joka on rahoitettu omalla pääomalla. Luku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen kaikista käytössä olevista varoista on omaa pääomaa.

Mitä matalampi tämä yrityksen tunnusluku on, sitä enemmän toimintaa rahoitetaan velkarahalla. Tunnuslukua pidetään erinomaisena, jos se on yli 50 prosenttia ja hyvänä, jos se on 30–50 prosenttia.

Omavaraisuusaste = oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100   

Tunnusluvut helposti ja havainnollisesti

Yrityksen tunnusluvut havainnollisesti graaafeina
Netvisorin Controllerista saat yrityksen tunnusluvut myös havainnollisina graafeina.

Yrityksen taloutta on tärkeää seurata usealta eri kulmalta. Tunnuslukuja voi olla vaikea selvittää itsenäisesti, eikä niiden tulkinta ole myöskään helppoa ilman syvällisempää tutustumista yritystalouteen.

Onneksi lukuja ei tarvitse laskea itse vaan nykyaikaiset taloushallinto-ohjelmat tuottavat ne puolestasi. Netvisorin budjetointi ja raportointipalvelu Controller laskee tunnusluvut suoraan Netvisorissa olevan yrityksen reaaliaikaisen datan pohjalta.

Palvelu esittää luvut selkeästi taulukoina ja myös graafisessa muodossa, josta näet suoraan niiden kehityssuunnan.

Lue lisää Netvisorin Controllerista.

Tutustu myös muihin talouden tärkeimpiin tunnuslukuihin ja lataa ilmainen tunnuslukuopas.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.