Suomessa on eräänlainen oikeudellistumiskehitys käynnissä. Se näkyy myös yrittäjän arjessa, koska sääntely tulee koko ajan lähemmäs yrittäjää. Tulee lakimuutoksia ja uusia, kaikkia yrittäjiä koskevia lakeja kuten GDPR, jotka vaativat jokaiselta yrittäjältä jonkinlaisia toimenpiteitä.

yrityslait

– Myös tietynlainen herkkyys saattaa asioita oikeuden ratkaistavaksi on kasvanut. Entistä helpommin riidellään oikeudessa, mikä ei välttämättä ole hyvä asia, mutta se on tosiasia, johon jokaisen yrittäjän olisi hyvä varautua, sanoo Visma Legalin lakiasiainjohtaja, OTM, VTM Samuli Tuomikoski.

Tuomikosken mukaan yrittäjät yhä useammin käyttävät juristien apua sellaisten sopimusten laadinnassa, jotka ennen on laadittu itse. Tämä tarkoittaa, että myös vastapuolen on parempi ainakin luetuttaa sopimus ammattilaisella, sillä juristin laatima sopimusteksti voi olla maallikolle vaikea ymmärtää.

– Se ei yleensä johda kovin hyvään lopputulokseen, jos pöydän toisella puolella on sopimusten laatimisen ammattilainen ja toisella puolella yrittäjä koettaa pärjätä yksin, Tuomikoski varoittaa.

Tänä vuonna on tullut tai on tulossa voimaan monia merkittävästi yrittäjän arkeen vaikuttavia lakeja tai lakimuutoksia. Listasimme Samuli Tuomikosken kanssa niistä tärkeimpiä.

Tulorekisterilaki

Tulorekisterilaki astui voimaan tammikuussa 2018. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Rekisteri tulee kokoamaan yhteen tietokantaan kaikkien suomalaisten tulotiedot, jolloin ne ovat helposti eri viranomaisten ja myös tulonsaajien itsensä saatavilla. Siihen liittyen lisätietoa Bisnespöytä -podcastin 17. jaksossa.

Käytännön vaikutukset

Ilmoitukset tulorekisteriin on tehtävä sähköisesti, mikä käytännössä tarkoittaa, että jokaisella palkkaa tai palkkioita maksavalla organisaatiolla on oltava sähköinen palkanmaksujärjestelmä. Tämä teettää hieman ylimääräistä työtä etukäteen ja alkuvuodesta 2019, mutta sen jälkeen ilmoitukset hoituvat automaattisesti.

GDPR

Suurin yrittäjiä koskeva lakiuudistus vuosikausiin. EU:n uusi tietosuoja-asetus koskettaa jokaista yrittäjää ja on ankarasti sanktioitu. Asetus on hyvin tulkinnanvarainen, joten tällä hetkellä ei vielä tarkkaan tiedetä, miten henkilötietoja saa käsitellä ja säilyttää ja mikä on riittävä tietosuoja. Vasta tuleva viranomais- ja oikeuskäytäntö tulee määrittämään lopullisesti, miten asetusta tulee tulkita. Asetus astui voimaan toukokuussa 2018. GDPR:stä tarkempaa tietoa Bisnespöytä -podcastin 6. jaksossa.

Käytännön vaikutukset

Asetuksen mukaan jokaisen henkilötietoja säilyttävän organisaation täytyy pystyä seuraamaan esimerkiksi, missä kaikkialla jonkun henkilötietoja säilytetään, mihin niitä käytetään ja kuka niitä on käsitellyt. Lisäksi jokaisen organisaation on tarjottava yksityishenkilöille mahdollisuus pyytää selvitystä ja pyydettäessä myös toimitettava tarkka selonteko henkilötietojen käsittelystä. Ellet ole varma, miten teidän yrityksessä henkilötietoja käsitellään ja suojataan, pyydä apua asiantuntijalta, esim. Visma Legalista.

Liikesalaisuuslaki

Lakimuutos mahdollistaa liikesalaisuuden väärinkäyttöön liittyvien tapausten helpomman käsittelyn ns. siviiliprosessina. Aiemmin nämä on käytännössä useimmiten pitänyt hoitaa syyttäjäviranomaisen kautta rikosasioina. Lakiuudistus astui voimaan elokuussa 2018.

Käytännön vaikutukset

Yrittäjän on helpompi saada oikeuden kautta suojaa liikesalaisuuksilleen. Jos epäillään, että liikesalaisuutta on loukattu, voi yrittäjä itse lähteä hakemaan kieltoja, hyvityksiä ja sanktioita siviiliriitana. Se on nopeampi reitti kuin rikosprosessi, joka on raskas ja vie paljon aikaa. Itse hoidettuna se tuo toki lisää työtä, sillä yrittäjän täytyy itse etsiä tai palkata juristi etsimään todisteet ja hoitamaan oikeuskäsittely.

Työsopimuslaki/irtisanomissuojan muuttaminen

Irtisanomissuojaan on kaavailtu muutosta, jossa henkilön irtisanomistapauksissa otettaisiin jatkossa asiallista ja painavaa syytä arvioitaessa huomioon myös työnantajayrityksen henkilöstömäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuutena. Tässäkin laissa sanamuoto jättää varaa tulkinnalle, joka tultaneen lopullisesti selvittämään tuomioistuimissa. Laki on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Käytännön vaikutukset

Käytännössä lakimuutos tarkoittaisi, että pienessä yrityksessä olisi hieman helpompaa irtisanoa työntekijä. Lakiteksti tullee lisäämään oikeusriitojen määrää aluksi, jotta tulkinnalle löydetään jonkinlaiset käytännön rajat.

Osakeyhtiömuotoisen toiminnan tulolähdejaon poistaminen

Tällä hetkellä osakeyhtiössä tuloja verotetaan niiden lähteen mukaan kolmella eri tavalla; tuloverolain (TVL), elinkeinoverolain (EVL) ja maatalouden tuloverolain (MVL) mukaan. Muutos poistaisi tuloverolain käytöstä, jolloin pääsääntöisesti kaikki osakeyhtiötoiminnan verotettava tulo laskettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Maataloustoimintaa verotettaisiin edelleen maatalouden tuloverolain mukaisesti. Laki on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Käytännön vaikutukset

Uudistus yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi yritysten verotuskäytäntöjä, mikä helpottaisi toiminnan ennakoitavuutta. Ainakin aluksi se aiheuttaisi myös hieman lisätyötä, kun yritysten täytyisi tehdä verosuunnittelunsa uusiksi.

Osakeyhtiölain muutos

Osakeyhtiön perustamista halutaan helpottaa ja siksi osakeyhtiön perustamiseksi vaadittu 2500 euron minimipääoma halutaan poistaa osakeyhtiölaista. Lakimuutos on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Käytännön vaikutukset

Hallituksen esityksen mukaan muutokset lisäisivät osakeyhtiön houkuttelevuutta yritysmuotona ja ne helpottaisivat yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa. Se voi kuitenkin aiheuttaa haasteita yrityksen talouden kannalta, jos ei ole minkäänlaista minimipääomaa puskurina.

Työaikalain kokonaisuudistus

Lakiuudistusta on pohdittu pitkään ja monia alkuperäisistä esityksistä on jo vedetty pois. Useimmat edelleen käsittelyssä olevat hallituksen esitykset koskettavat työajan joustoja. Esimerkiksi työaikapankkeja koskevaa sääntelyä pohditaan edelleen. Työaikapankkeja on käytössä jo useilla työpaikoilla, mutta hallitus haluaisi kirjata niiden käytön lakiin. Tulossa voimaan vuoden 2020 alusta alkaen.

Käytännön vaikutukset

Tuo joustoa työaikoihin. Helpottaa työvoiman käyttöä erityisesti aloilla, joissa on kausivaihtelua.

Apua kaikissa varsinkin yrittäjyyteen liittyvissä lakiasioissa saa Visman uudelta lakiosastolta Visma Legalilta. Lakilinjan numero on 029 080 6510.

Kuuntele podcastina


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.