Työn johtajamisella on erittäin merkittävä rooli yrityksessä. Erinomainen esimies voi nostaa yrityksen nousuun, toisaalta huonolla esimiestyöllä voi olla katastrofaaliset vaikutukset. Työntekijät vaihtavat työpaikkaa parhaiden työnjohtajien perässä, sillä hyvä esimies on yksi ratkaiseva tekijä, kun puhutaan työssä viihtymisestä ja jaksamisesta.

Ari-Pekka Salovaaran vinkit hyvään johtajuuteen.

Toimitusjohtaja Ari-Pekka Salovaaralla on kokemusta useiden startupien, kasvuyritysten ja myös kansainvälisten yritysten johtamisesta. Tällä hetkellä hänen lähimmät alaisensa johtavat neljäätoista Visma-yhtiötä, joiden liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa ja niissä työskentelee yhteensä noin 2000 työntekijää. Hänellä on muutama ohjenuora, joiden avulla hän on edennyt urallaan ja noussut pidetyksi johtajaksi.

Kunnianhimoinen pillipiipari

Hyvän johtajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Ari-Pekka nostaa (1) kunnianhimon ja (2) kyvyn saada henkilökunta sitoutumaan tavoitteeseen. Näiden ominaisuuksien tärkeydestä saa kuvan, kun kääntää asian päinvastoin.

– Jos tuloshakuisuutta ei ole tarpeeksi, tyydytään keskinkertaiseen. Jos johtaja asettaa riman liian alas, luo se tiimille lasikaton, eikä siitä ikinä voi tulla huippua, Ari-Pekka Salovaara kuvailee.

Kunnianhimoisten tavoitteiden asetannan jälkeen täytyy saada ihmiset innostumaan asiasta ja saada heidät tekemään parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi. Ari-Pekka on huomannut, että korkealle asetettu tavoite saa myös henkilökunnan syttymään helpommin.

Jos johtaja asettaa riman liian alas, luo se tiimille lasikaton, eikä siitä ikinä voi tulla huippua.

– Vaikka välillä on tuntunut, että ovatkohan nämä tavoitteet ihan realistisia, on ihmiset ollut helpompi saada innostumaan juuri niistä kunnianhimoisimmista tavoitteista.

Hyvälle johtajalle ei Ari-Pekan mielestä ole olemassa vain yhtä muottia. Hän voi olla analyyttinen, kaupallinen tai ihmiskeskeinen ja osata silti asettaa tavoitteet korkealle ja saada henkilöstön innostumaan niistä.

Norsunluutornista ei löydy hyviä johtajia

Yksi tärkeä ohjenuora Ari-Pekalla on aina ollut, että (3) ihmisiä täytyy kohdella ihmisinä ja kuunnella myös heidän mielipiteitään. Henkilöstö sitoutuu paremmin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, kun he pääsevät itse suunnittelemaan, miten ne saavutetaan.

(4) Avoin viestintä ja (5) henkilökunnan kuunteleminen ovat tärkeä osa hyvää johtajuutta kaiken kokoisissa organisaatioissa. Pienessä firmassa tieto kulkee helpommin, kun kaikki tuntevat toisensa ja tietävät kaiken. Pienessä porukassa henkilökunta on helpompi saada kokemaan omistajuutta.

Ihmiset ovat fiksuja ja mitä enemmän heitä kuuntelee, sitä varmemmin ratkaisukin löytyy heidän kauttaan.

Isommassa yrityksessä tietoa on paljon ja sitä on vaikeampi hallita. Haasteeksi nousee, miten jakaa olennaista tietoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Omistajuuden kokemuksen luominen on hankalampaa, mutta se on mahdollista kertomalla yhtiön tilasta avoimesti.

Ari-Pekka kertoo innostuvansa, kun eteen tulee haastavia ongelmatilanteita. Silloin hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan ja viemään asioita eteenpäin. Ongelmien ratkaisussa auttaa hänen mukaansa kuuntelemisen taito. Hän lähtee aina etsimään ratkaisua kysymysten kautta.

– Lähden keräämään ihmisiltä tietoa ja yleensä ratkaisu nousee sieltä keskustelusta. Ihmiset ovat fiksuja ja mitä enemmän heitä kuuntelee, sitä varmemmin ratkaisukin löytyy heidän kauttaan. Ei sitä yleensä tarvitse itse keksiä.

(6) Hyvä johtaja myös tuntee omat heikkoutensa ja osaa koota ympärilleen tiimin, joka täydentää hänen puutteitaan. Taitava johtaja osaa delegoida muille niitä tehtäviä, joista ei itse innostu.

Työnjohtajien rooli vahvistuu tulevaisuudessa

Johtajuus on muuttunut vuosien saatossa ja kehityssuunta on Ari-Pekan mielestä ollut vain positiivinen. Erilaisista johtajatyypeistä muutosjohtaja-termiä ei pitäisi Ari-Pekan mielestä enää käyttää siinä merkityksessä kuin sitä on totuttu käyttämään; yrityksen muutostilanteisiin johtajaksi valittava henkilö. Hänen mielestään nykyaikainen, hyvä johtaja ON muutosjohtaja. Tavoitteiden asettaminen korkealle ja henkilöstön saaminen mukaan tavoitteisiin ovat keskeisiä asioita juuri muutosjohtamisessa.

– Tuloshakuinen johtaja hakee koko ajan muutosta, koska haluaa asioiden kehittyvän parempaan suuntaan, Ari Pekka Salovaara täsmentää.

Jokainen meistä tarvitsee palautetta, kannustusta ja koutsausta pystyäkseen parempiin suorituksiin.

Joillakin aloilla on viime vuosina otettu käyttöön itseohjautuvat tiimit, joissa esimiestä ei ole ollenkaan. Ari-Pekka ei usko, että siitä olisi tulossa kovin laajaa trendiä. Se toimii joillakin aloilla ja joissakin tiimeissä, mutta ei läheskään kaikessa työnteossa.

– En usko, että esimiehen rooli on katoamassa mihinkään. Sen sijaan esimiestyön tasoon tullaan varmasti kiinnittämään enemmän huomiota. On olemassa useita esimerkkejä siitä, että yrityksen haasteita ratkomaan on etsitty parhaat mahdolliset esimiehet, jonka jälkeen yritys on lähtenyt huikeaan nousuun.

Esimiehen roolista tulee jatkossa yhä tärkeämpi ja se perustuu Ari-Pekan mukaan ihmisen perustarpeisiin. Jokainen meistä tarvitsee palautetta, kannustusta ja koutsausta pystyäkseen parempiin suorituksiin.

Hyvät esimiehet ovat jokaiselle yritykselle tärkeä voimavara, sillä heidän vaikutuksensa sekä henkilökunnan että koko yrityksen menestykseen on erittäin suuri. Esimiehen roolin tärkeyttä kuvastaa hyvin se, että monet ovat jopa valmiita vaihtamaan työpaikkaa erinomaisen esimiehen perässä.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.