Tilitoimistomarkkina kasvaa ja keskittyy voimakkaasti. Ohjelmistovalinnoilla, uusasiakashankinnalla ja automaatiolla on suuri merkitys kasvun tekijöinä. Ohjelmistojen ominaisuuksista tilitoimistot kokevat, että automaatiolla ja rajapinnoilla on suuri merkitys heidän kasvulleen.

Netvisor järjesti jälleen tilitoimistokumppaneilleen Menestyjä Foorumin. Aiheina olivat tällä kertaa taloushallintoalan markkinatilanne ja tulevaisuuden näkymät, asiakasyritysten tilanne ja tarpeet sekä rahanpesulain velvollisuuksien noudattaminen tilitoimistoissa.

Forumiin osallistui runsaat 90 tilitoimistopäättäjää. Reilut 60 heistä vastasi myös foorumissa esitettyihin gallupkysymyksiin.

Markkinakatsaus 2021-2022

Tilitoimistoala voi hyvin. Näin voi todeta, kun katsoo alan markkinatilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Visma Solutionsin Product Director Janne Lyytikäinen esitteli sekä Taloushallintoliiton että itse kokoamiaan tilastoja alasta.

Lyytikäisen mukaan tilitoimistoala kasvaa, keskittyy ja polarisoituu jo nyt, mutta yhä enemmän tulevaisuudessa. Alalle tulee uusia toimijoita matalalla kynnyksellä ja isot kasvavat erityisesti ostamalla pienempiä toimistoja.

Koko markkina kasvaa myös, sillä taloushallintopalveluiden ulkoistaminen yleistyy. Koko alan liikevaihto on tällä hetkellä noin 1220 miljoonaa euroa ja kasvutahti on muutamia prosenttiyksikköjä vuodessa (+3,9% 2020).

Merkillepantavaa on, että tällä hetkellä tilitoimistojen liikevaihdosta noin 25% tulee ohjelmistomyynnistä. Tämän osuuden Lyytikäinen uskoo kasvavan vuoteen 2026 mennessä jo 32%:iin.

Netvisor-tilitoimistot menestyvät muuta markkinaa paremmin

Lyytikäinen vertaili esityksessään myös eri ohjelmistoja ja niiden kasvulukuja. Netvisor on liikevaihdolla mitattuna markkinajohtaja ja asiakasmäärillä mitattuna kolmanneksi suosituin taloushallinto-ohjelmisto.

Sillä, mitä ohjelmistoa tilitoimisto käyttää pääasiallisena taloushallinto-ohjelmistona on myös väliä. Netvisoria käyttävät tilitoimistot kasvavat muuta markkinaa selkeästi nopeammin. Netvisorin kumppanitilitoimistoista 67% kasvoi ja peräti 43% kasvoi yli 10%. Se tarkoittaa, että kyseiset tilitoimistot kasvattavat vahvasti markkinaosuuttaan.

Netvisoriin palveluitaan keskittävät tilitoimistot erottuvat erityisesti edukseen koko kumppanijoukossa. Kun keskimääräinen kasvu on noin 10% kasvavat keskittäjät noin 13% vuositahtia. Toinen merkittävä kasvun tekijä on Netvisorin automaation hyödyntäminen. Automaation hyödyntämisprosentti korreloi lähes suoraan tilitoimiston kasvulukuihin.

Uusyrityskampanja on hieno mahdollisuus saada uusia, pitkäaikaisia ja kasvavia asiakkaita

Kolmas ja ehkä selkeimmin näkyvä kasvutekijä oli viime vuonna Netvisorin uusyrityskampanja. Kampanjassa uusille yrityksille tarjotaan ohjelmisto vuodeksi ilman kuukausimaksuja. Tätä etuutta vahvasti hyödyntäneiden tilitoimistojen liikevaihto kasvoi lähes tuplasti vähemmän etuutta hyödyntäneisiin verrattuna.

– Se kertoo tilitoimiston tavoitteista ja halusta ottaa uusia asiakkaita vastaan. Uusyrityskampanja on hieno mahdollisuus saada uusia, pitkäaikaisia ja kasvavia asiakkaita, Janne Lyytikäinen sanoo.

Esityksensä päätteeksi Lyytikäinen esitti osallistujille kysymyksen; Mitkä ohjelmistojen ominaisuudet ovat tärkeimpiä tilitoimiston kasvun ajureita? Tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi automaatio. Erittäin tärkeänä sitä piti 70% ja tärkeänä 27% vastaajista. Rajapintoja piti erittäin tärkeänä 56% ja tärkeänä 26% vastaajista. Toisaalta rajapinnoista oltiin selkeimmin erimielisiä. Se oli ainoa ominaisuus, jota osa vastaajista (2%) piti ei niin tärkeänä.

Asiakkaan odotukset ja tilitoimiston tehtävät

Lyytikäisen jälkeen vuoroon astui Netvisorin Product Director Jarkko Iitiä. Hän kertasi muutamien viime vuosien tuomia haasteita yrityksille ja tilitoimiston roolia ongelmista selviämisessä.

Myös Iitiä puhui alan keskittymisestä. Hänen mukaansa jo 40% SMB-markkinasta on 10 suurimman tilitoimiston hallussa. Kilpailu uusista asiakkaista kovenee ja kilpailussa pärjätäkseen on tilitoimiston pystyttävä erottumaan joukosta. Tässä Netvisor ohjelmistona sekä Netvisorin asiantuntijatiimi voivat auttaa kumppanitilitoimistoja.

Netvisorin avulla taloushallinnon rutiinit voi automatisoida lähes täysin. Se luo tilaa ja mahdollisuuksia rakentaa palvelua tehokkaammaksi, tarjota monipuolisempia, syvällisempiä talouspalveluita tai palvella suurempaa asiakaskuntaa samoilla resursseilla.

Iitiä kysyi osallistujilta, miten hyvin heidän tilitoimistoissaan on jo varauduttu vastaamaan asiakkaiden lisäarvopalvelutarpeisiin. Varautumistaso on vastausten perusteella suhteellisen hyvä. 15% ilmoitti, että heillä kaikki on valmista. 80% vastasi, että heillä on osittain valmista, mutta palveluissa ja prosesseissa on vielä kehitettävää. 5% ilmoitti olevansa vielä alkutekijöissä.

Asiakkaat tarvitsevat tukea mm. näissä asioissa

Iitiä nosti esiin muutamia tulevaisuuden palveluita, joita asiakasyritykset tulevat tarvitsemaan. Tilitoimisto voi auttaa asiakasta mm. löytämään tasapainon vanhan ja uuden toimintatavan välille. Esimerkiksi Covid19 pakotti monet yritykset tekemään radikaaleja muutoksia toimintaansa. Tilitoimisto voi olla tässä prosessissa apuna ja oppaana.

Toinen erittäin tärkeä tuki yritysten kilpailukyvyn ylläpitämiselle on strateginen suunnittelu. Tilitoimisto voi tukea asiakasta löytämään toimintamallit mm. liiketoiminnan suunnitteluun ja kassan kestävyyteen. Netvisor tukee näissä tehtävissä erinomaisesti. Netvisorissa voi ennustaa, budjetoida ja nähdä kassavirran kehityksen. Automaation ja ohjelmistokumppaneiden avulla puolestaan kassan kiertoa voidaan nopeuttaa.

Jakamalla huolia ja tarjoamalla niihin ratkaisuja, voi tilitoimisto saada uusia asiakkaita

Covid19 opetti suomalaisyrittäjät hakemaan tukia, mutta tukiahan Suomessa on ollut mahdollista hakea aina. Yritystukia tarjoavat useat eri tahot, mutta yrittäjät harvemmin tietävät niistä. Siksi tilitoimiston asiatuntija-apu on tässäkin tärkeässä roolissa.

Vastuullisuus on jo nyt vahvassa osassa yritystoimintaa, mutta sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Mitä asioita yritysvastuu pitää sisällään missäkin yrityksessä ja miten siitä tulisi kertoa sidosryhmille? Nämä ovat kysymyksiä, joissa tilitoimisto voi jälleen tarjota tukeaan asiakkaalle.

– Esimerkiksi tällaisia aiheita tilitoimisto voi nostaa keskusteluun alueensa yritysten kanssa. Jakamalla huolia ja erityisesti tarjoamalla niihin ratkaisuja, voi tilitoimisto voittaa yrittäjien luottamuksen ja saada uusia asiakkaita, Jarkko Iitiä vinkkaa.

Asiakkaan tunnistaminen ja rahanpesulaki

Foorumin kolmas teema oli tilitoimiston velvollisuus tunnistaa asiakkaansa. Vuonna 2017 voimaan tullut laki rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa mm. tilitoimistoja tunnistamaan asiakkaansa varmasti.

Netvisorin Product Manager Sirpa Turunen muistutti, että asiakas on hyvä pystyä tunnistamaan myös vastuullisuuden näkökulmasta. Se varmistaa turvallisen yhteistyön molemmille osapuolille.

Visma Solutions hankki vastikään tuotevalikoimaansa uuden ohjelmiston juuri tähän tarpeeseen. Netvisor KYC on monipuolinen palvelu, joka luo vaivattoman toimintamallin tuntemistietojen keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin.

Netvisor KYC:n asiakaspäällikkö Jukka Kojola kertoi, että Netvisor KYC kerää tiedot julkisista rekistereistä, mikä helpottaa tilitoimistojen arkea huomattavasti. Sen avulla voi automatisoida monia vaivalloisia prosesseja. Esimerkiksi kaikkien yritysten kuulutus- ja edunsaajatiedot päivittyvät heti, kun muutoksia tehdään. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaalta kysytään entistä harvemmin tuntemistietoja.

Rahanpesulaki myös edellyttää, että tilitoimistojen tulee seurata päivitettyjä pakotelistoja. Manuaalisesti tehtynä se on käytännössä mahdoton tehtävä. Netvisor KYC hoitaa sen automaattisesti kerran viikossa. Netvisor KYC:ssä on mahdollista tarkistaa tosiasiallisen PEP-status asiakastiedon listalta.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.