Vuonna 2024 taloushallinto tulee entistä yrittäjäystävällisemmäksi. Tekoäly ja automaatio vapauttavat entistä enemmän aikaa muuhun tärkeään ja tilitoimistot kehittävät entistä monipuolisempia palveluita yrittäjän tueksi. Tietoturvaan ja vastuullisuuteen täytyy panostaa yhä pienemmissä yrityksissä.

Taloushallinnon trendit 2024

Taloushallintoalan investoinneista on nähtävissä, että tilitoimistot pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen entistäkin monipuolisempaa palvelua tarkemman ja monipuolisemman datan sekä neuvonnan muodossa.

Tilitoimistoalalla on käynnissä voimakas konsolidoituminen. Suuret tilitoimistoketjut ostavat menestyviä, pienempiä kilpailijoita ja kasvattavat markkinaosuuttaan.

Keskittäminen mahdollistaa erikoistumisen. Osa tilitoimistoista erikoistuu tiettyihin palveluihin tai toimialoihin. Toisissa panostetaan laajaan palveluun, mutta koska henkilökuntaa on paljon, voivat yksilöt keskittää osaamistaan.

Automaatiolla ja tekoälyllä parempaa palvelua

Suuret tilitoimistot investoivat myös vahvasti ohjelmistoihin. Niillä on käytössään alan parhaat ohjelmistot ja osa kehittää myös omia ohjelmistoja asiakkaidensa tarpeisiin.

Tavoitteena on yrittäjäystävällisempi palvelu. Ohjelmistojen kehittyessä automaatio ja tekoäly hoitavat entistä enemmän rutiinitehtäviä ja laativat mm. valmiita raportteja yrittäjän tarpeisiin. Automaatio on oleellinen osa parempaa ja oikea-aikaista liiketoiminnan raportointia. Kun tehtäviä hoitaa automaatio ja yrittäjä osallistuu prosessiin oikein, saavutetaan tarvittavan tiedon osalta reaaliaikaisuus – sen hetkinen tilanne ja ennusteet tulevasta.

Vuonna 2024 tullaan siirtymään kokeiluista konkreettisiin uusiin ominaisuuksiin ja tuotteisiin myös taloushallinnon osalta

Yrittäjälle se tarkoittaa helppoutta talousasioiden hoitoon ja liiketoiminnan parempaa hallintaa. Laskut hoituvat automaatiolla ja tekoäly jalostaa liiketoiminnan luvut älykkääksi tiedoksi.

Ohjelmistojen kehityksessä pyritään hyödyntämään entistä laaja-alaisemmin uusia teknologioita kuten AI:ta, koneoppimista ja kielimallien mahdollisuuksia. Näiden osalta vuonna 2024 tullaan siirtymään kokeiluista konkreettisiin uusiin ominaisuuksiin ja tuotteisiin myös taloushallinnossa.

Ohjelmistojen liitettävyys ratkaisevaa tiedonkulussa

Reaaliaikaisen tiedon tarve ja merkitys kasvavat edelleen vuonna 2024. Viime vuodet ovat osoittaneet, että liiketoimintaympäristössä voi tapahtua suuriakin muutoksia erittäin nopeasti. Siksi yrityksen talouden hallinta, tulevan ennustaminen ja suunnittelu sekä erilaisiin skenaarioihin varautuminen on jatkossa entistäkin tärkeämpää.

Toimialoille suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien, varastointijärjestelmien, BI-ohjelmistojen jne. liittäminen taloushallinto-ohjelmistoon luo yritykselle parhaan mahdollisuuden hallita nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Tiedon automaattinen liikkuvuus ohjelmistosta toiseen pitää datan puhtaana, täsmällisenä ja avaa uusia mahdollisuuksia sen yhdistelylle. Tämän vuoksi integraatioiden laatu on yksi tärkeä kehityskohde vuonna 2024.

Tietoturvan merkitys kasvaa

Perusopeilla suojaa edelleen itesään hyvin kyberrikollisuutta vastaan.

Yhdessäkään yrityksessä ei voida enää ajatella, että kuka nyt meidän tietoihimme murtautuisi. Ei meillä ole mitään kiinnostavaa. Syy tietomurtoon on yhä useammin jossain muualla kuin sinun yrityksessäsi. Hakkerin kohde voi olla kumppanisi ja tietomurron tapahtuessa sinun yrityksesi kautta, ongelma on sinulle yhtä suuri kuin murron varsinaiselle kohteelle.

Tietoturvan merkitys kasvaa entisestään vuonna 2024. Pk-yritykset ovat jo nyt yhä useammin kyberhyökkäysten kohteena ja syinä tähän ovat muun muassa pienten yritysten keskeinen rooli suurempien yritysten hankintaketjuissa sekä keskimääräisesti pienemmät tietosuojaresurssit.

Tietoturvan kasvavasta merkityksestä kertoo myös se, että parhaillaan valmistelussa on loppuvuodesta 2024 voimaan tuleva uusi kyberturvallisuus lainsäädäntö, joka pohjautuu EU:n NIS2-direktiiviin. Tämäkin osaltaan tulee lisäämään tietoturvaan liittyviä panostuksia myös taloushallintosektorin yrityksissä ja tulee vaikuttamaan tietoturvatasoon positiivisesti.

Taloushallinnon järjestelmät helpottavat tehokkaan sisäisen valvonnan rakentamista

Tietoturvaan liittyen yritykset lähtevät entistä laajemmin huomioimaan myös taloudellisten väärinkäytösten riskiä. Tyypillisimmät varojen väärinkäytöt kuten kavallukset ja petokset sekä erilaiset huijaukset ovat arkipäiväistyneet ja yritysten johdon on huomioitava tämä riskejä arvioidessaan.

Velvoite tähän tulee osakeyhtiölaista, jonka mukaan hallituksen on huolehdittava yrityksen varojen asianmukaisesta järjestämisestä. Väärinkäytösriskin pienentämiseksi kehitetään yrityskulttuuria ja koulutetaan henkilökuntaa ottamaan vastuunsa tietoturvasta.

Yrityksen taloushallinnon hoitamisessa sisäisen valvonnan ja sisäisten kontrollien merkitys kasvaa ja esimerkiksi ulosmaksettavan rahan osalta rakennetaan kontrolleja väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Taloushallinnon järjestelmät helpottavat tehokkaan sisäisen valvonnan rakentamista esimerkiksi automaation, työnjaon ja reaaliaikaisuuden avulla.

Lue lisää ChatGPT:n vaikutuksista tietoturvaan >>

Vastuullisuudesta raportointi lisääntyy

Yritysvastuun rooli liiketoiminnassa kasvaa. EU:n kestävyysraportointia koskeva direktiivi tuli voimaan vuoden 2023 alussa ja sitä on sovellettava ensimmäisen kerran tilikauden 2024 raportoinnissa.

Uusi direktiivi tiukentaa sääntöjä, jotka koskevat yritysten ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia ESG-tietoja (ESG = Environmental, Social and Governance). Alkuun ilmoitusvelvollisuus koskee suuryrityksiä ja pörssilistattuja pk-yrityksiä, mutta vaatimukset laajenevat koko yrityskenttään esimerkiksi arvoketjujen kautta.

Myös omaehtoinen vastuullisuusraportointi voi muodostua merkittäväksi kilpailueduksi

Pk-yritystenkin toiminnassa vastuullisuus tulee näkymään siis jo lähitulevaisuudessa, kun isompien toimijoiden vaateesta erilaista tietoa on pystyttävä tarjoamaan. Joillakin aloilla myös omaehtoinen vastuullisuusraportointi voi muodostua merkittäväksi kilpailueduksi.

Kestävän kehityksen teemat tulevat osaksi talousraportointia. Direktiivin alaisten yritysten tulee jatkossa sisällyttää vastuullisuusraportointi tuloslaskelman ja taseen tavoin yrityksen vuosikertomukseen. Vastaavasti vastuullisuusraportoinnin laiminlyönti voi tulevaisuudessa johtaa samanlaisiin seuraamuksiin kuin muiden taloudellisten tietojen ilmoittamatta jättäminen.

Automaation käyttö kasvattaa yritysten välisiä eroja

Varmaa on, että vuoden 2024 lopussa on taas entistä vähemmän organisaatioita, jotka eivät käytä yhteiskäyttöisiä taloushallinnon palveluita. Se tarkoittaa vähemmän paperikuitteja, itse kyhättyjä paperimatkalaskuja tai manuaalisia tuntilappuja.

Suomalainen yhteiskunta jatkaa sähköistämistä. Valitettavaa kuitenkin on, että hyvin todennäköisesti erot tehokkaiden ja vähemmän tehokkaiden organisaatioiden välillä jatkavat kasvua. Siinä missä tehokkaiden organisaatioiden kirjanpitomateriaali käsitellään automaation avulla, osa organisaatioista edelleen toimii täysin manuaalisten paperiprosessien varassa.

Tehokkaimmat organisaatiot saavat myös henkilökunnan mukaan prosesseihin. Esimerkiksi palkansaajat otetaan mukaan palkkaprosessiin. Tässä tärkeässä roolissa on osallistaminen. Vain kertomalla tehtävien tarkoituksesta ja luomalla merkitystä saadaan henkilöstö osallistumaan ja ymmärtämään oma panos prosesseissa.

Menestystä tavoittelevien lisäksi myös pelkästään jatkuvuutta tavoittelevien organisaatioiden on jatkossa kehitettävä tehokkaampia toimintatapoja sekä opittava hyödyntämään reaaliaikaista ja tarkkaa talousdataa, voidakseen itse päättää tulevaisuudestaan.


Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.