Liiketoiminnassa on tärkeää havainnoida liiketoimintaympäristön, eli ennen kaikkea asiakaskunnan ja kilpailijoiden muutoksia sekä ulkoa tulevia murroksia. Arvioida muutosten merkitys ja tehdä korjaavia toimenpiteitä oman tulevaisuuden turvaamiseksi. Lisäksi yrityksen on oltava samaan aikaan ketterä reagoimaan ja innovatiivinen uudistamaan. Mieluiten nopeammin kuin kilpailijansa, ettei päädy seuraajan asemaan.

Ennustaminen liiketoiminnassa on tärkeää bisneksen pysyvyyden kannalta.

Tulevaisuutta ei juurikaan voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. Osa tulevaisuudesta voi toki olla ennustettavaa. Esimerkiksi monet teknologiset murrokset ovat juuri tällaisia, vaikka niidenkin toteutumiseen liittyy aikaikkunan ja todennäköisyyden muodossa kuvattavaa epävarmuutta.

Mahdollisia tulevaisuuksia on aina useita, hyviä ja huonoja, tavoiteltavia ja uhkakuvia, toivottavia ja ei-toivottuja, realistisia ja utopioita.

Usein, etenkin kohtuullisen lyhyellä aikaperspektiivillä, voimme arvioida todennäköisimmän kehityspolun kerättyyn tietoon pohjautuen ja osin intuitioon ja mielikuvitukseen tukeutuen.

Lue myös blogi-sarjan toinen ja kolmas osa:
Tunnista liiketoimintaympäristöön vaikuttavat muutosvoimat
Ennakoinnin avulla hallitaan muutosta ja rakennetaan haluttua tulevaisuutta

Skenaariot näyttävät mahdollisia suuntia liiketoiminnalle

Ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavana yrityksenä toimintaympäristömme on turbulenttinen, muutos on jokapäiväistä. Kilpailukykymme ja kasvumme riippuu vahvasti kyvystä nähdä tulevia asiakastarpeita, ja nopeudesta niiden muuttamisessa tuotteiden ominaisuuksiksi tai kokonaan uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi.

Mihin suuntaan tähtäämme? On muodostettava mahdollinen, todennäköinen, uhkaava tai tavoiteltava tulevaisuuskuva, jotka voidaan kuvata formaalisti tai vapaamuotoisena tarinana, sekä polku, jota seuraten tiettyyn tulevaisuuskuvaan voidaan päästä. Tulevaisuuskuva eli skenaario on tilannekuva valitusta tulevaisuuden hetkestä, yrityksen kohdalla useimmiten liiketoimintaympäristöstä kokonaisuutena.

Yrityksessä tulevaisuuskuva kuvaa liiketoiminnan ja kilpailuympäristön muutoksia, ennen kaikkea markkinatilannetta, toimittajia, asiakassegmenttejä sekä teknologisia ja sosiaalisia muutoksia.

Netvisoriin liitettävillä BI-ratkaisuilla ennakoit tulevaa dataan pohjaten.

Strategiatyö alkaa siitä, mihin skenaariot päättyvät

Strategia on tarkoituksellinen, johdonmukainen suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta. Se kuvaa yrityksen valitseman aseman markkinoilla ja näkemyksen liiketoiminnan halutusta tilasta.

Strategiatyöskentely ei koskaan ole täysin erehtymätöntä eikä strategian toteuttaminen noudata täysin ennakoitua suunnitelmaa vaikkapa toimintaympäristön muutosten, avainhenkilöiden lähtemisen tai teknologisten murrosten vaikutuksesta.

Tällöin tarvitaan ketteryyttä suunnata strategiaa uuteen suuntaan tarpeen mukaan. Koko strategiaa ei kuitenkaan muuteta ensimmäisen ennakoimattoman sattuman johdosta.

Ennakoimaton musta joutsen

Satunnaisuus, ennakoimattomuus ja epävarmuus ovat reaalimaailman mausteita.

Mustat joutsenet ovat tapahtumia, jotka ovat ennalta arvaamattomia ja lähes mahdottomia ennustaa, mutta kuitenkin seurauksiltaan yhteiskunnalle mullistavia. Näihinkin tulee varautua sekä ennakointityössä että strategiassa.

Tee ennakoinnista osa arkea

Usein lähitulevaisuuden muutokset yliarvioidaan ja kaukaisen tulevaisuuden aliarvioidaan, eikä satunnaisuutta ja epävarmuutta huomioida lainkaan. Valitettavan usein nykyliiketoiminnassa aikakäsitys on lyhentynyt suorittamisessa kvartaaleihin ja parin vuoden päähän tähtääviin strategioihin tai aikaperspektiivi on pääosin taaksepäin katsovaa, painottuen raportteihin.

Yksi avain menestyksekkääseen ennakointityöhön on luoda yritykseen tapa, jolla eri lähteistä vastaan tulevia megatrendejä. trendejä, signaaleja, murroksia ja mustia joutsenia arvotetaan omassa kontekstissa, ja löydöksiä jaetaan organisaation sisällä. Ennakointityö arkipäiväistyy tiedonhallinnaksi ja viestinnäksi – business-as-usual.

Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdinta auttaa näkemään nykyhetkessä enemmän mahdollisuuksia, tarttumaan niihin sekä toimimaan paremman tulevaisuuden puolesta. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdinta auttaa myös kohtaamaan tulevaisuuden, koska tulevaisuus ei pääse enää yllättämään yhtä perusteellisesti.


Kari Ryynänen vastaa Visma Solutionsin ISV-kumppaniohjelmasta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita hänellä ovat ekosysteemit, alustaliiketoiminta ja tulevaisuuden ennakointi.